Algemene voorwaarden van rijschool Rito

  Artikel 1. Geldigheid van deze algemene voorwaarden

   1.1) 

De overeenkomst tussen rijschool Rito en de leerling heeft betrekking op de in het

inschrijfformulier vermelde opleiding.

De opleidingsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de leerling een kopie van het

door hem en de rijschool ondertekende inschrijfformulier ontvangt; of als de leerling een

formulier voor akkoord en tevens voor ontvangst van deze voorwaarden ondertekent.

 1.2)

Op deze overeenkomst zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

  Artikel 2. Verplichtingen van rijschool Rito.

Rijschool Rito verbindt zich bij de cursussen die zij geeft waarvoor de leerling zich

heeft ingeschreven, er zorg voor te dragen :

  2.1)

Dat rij – instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet

Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

  2.2)

Dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht krijgt van dezelfde instructeur.

  2.3)

Dat uiterlijk drie weken nadat overeenstemming met de leerling plaats heeft gevonden,dat het

rijexamen aangevraagd kan worden en de aanvraag dan werkelijk ingediend is bij de Stichting

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Bureau Nader Onderzoek onder voldoening van de

daarvoor geldende bedragen en aanvraag – bescheiden.

  2.4)

Dat de leerling die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor

hij is opgeroepen door het CBR of Bureau Nader Onderzoek tot het afleggen van een rijexamen

en de beschikking heeft over het hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij de rij – instructie heeft

ontvangen, dan wel tenminste over een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige

type.

  2.5)

Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig

wordt benut voor het geven van rij – instructie.

 2.6)

Dat er een rijschoolpolis is afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen leerling. De leerling is verplicht:

    3.1)

Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.

Door de rijschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen !!

Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, wordt de volledige

lesprijs in rekening gebracht.

 3.2)

Men dient de volledige lesprijs te voldoen mits de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de

afgesproken tijd. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend.)

 3.3)

Men wordt geacht alle aanwijzingen van de rij – instructeur tijdens de lessen op te volgen.

 3.4)

Ook dient het lesschema,(in overleg met de rijschool) over het aantal te volgen rijlessen per week

tot de datum van het rij – examen, te worden nageleefd.

 Artikel 4. Betalingsregeling.

  4.1)

De schulden van onze leerlingen aan de rijschool worden beschouwd als brengschulden.

 4.2)

De leerling is verplicht het overeengekomen bedrag aan inschrijf-administratiekosten, zijnde het

lesgeld van een praktijkles, voor de eerste les contant te voldoen.

 4.3)

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten

verbonden aan een individueel of in groepsverband te volgen theoriecursus, in een keer contant

worden voldaan.

Dit tenminste 1 week van te voren.

Indien de leerling niet twee weken van te voren de theoriecursus afzegt, is de rijschool

genoodzaakt om examen en -administratiekosten in rekening te brengen.

De leerling is verplicht de geleende boeken uiterlijk op de dag dat hij theorie examen moet doen,

terug te brengen op de rijschool.

Indien dat niet gebeurd moet hij het volledige bedrag van het materiaal aan de rijschool

betalen,verhoogd met administratiekosten.

 4.4)

De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen.

De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke

bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.

4.5)

Indien niet conform volgens de punten 4.2 en 4.3 contant betaald wordt, en er niet uitdrukkelijk

een ander moment van betaling is overeengekomen, dan is de rijschool vanaf dat moment

gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis

in rekening te brengen.

Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had

moeten plaatsvinden, als gehele maand aangemerkt.

Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde,

waaronder door de rijschool uitstel van betaling is verleend, zonder daarmee verplichtingen van

de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te

vervallen.

 4.6)

Indien de leerling na sommatie (eenmalige aanmaning) in gebreke blijft het verschuldigde bedrag

te betalen, is de rijschool gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen.

Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de rijschool in rekening worden gebracht

voor advocaten, procureurs, deurwaarders, en ieder ander van wie de rijschool zich bedient

voor invoering van het verschuldigde bedrag.

De buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag

met een minimum van € 29,50

 Artikel 5. Aanvraag rijexamen c.q. herexamen c.q. TTT.

   5.1)

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de

examenaanvraag gelijktijdig met de invulling van de aanvragerskaart, de eigen verklaring, een

uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens en twee recente pasfoto’s, contant aan de

rijschool te worden voldaan.

 5.2)

Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van het examenaanvraag heeft de leerling

recht op inzage van het geleidebiljet, en tevens toezicht op het ERS – communicatiesysteem van

het CBR waaruit blijkt dat zijn examenaanvraag bij het CBR of het Bureau Nader Onderzoek is

ingediend of door het CBR geaccepteerd is.

  5.3)

Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling zelf

verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de

rijschool is opgegeven.

  5.4)

De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse

prijswijzigingen

van het theorie – examen en het praktijk – examen door te berekenen.

 Artikel 6. Rijexamen.

 6.1)

Indien het CBR of BNOR het rijexamen als gevolg van slechte weersomstandigheden op

de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het bedrag van

een praktijkles in rekening brengen voor het opnieuw gestelde examen.

 6.2)

Indien een door het CBR of BNOR vastgestelde rijexamen van een les en

examengeldverschuldigde leerling van de rijschool niet kan worden afgelegd resp. voltooid

als gevolg van :

1) Droeve omstandigheden in de familiekring van de leerling (overlijden van een eerste of

tweede graad familielid) resp. diens instructeur resp. rijschoolhouder.

2) Uitval van de les(examen) auto door schade om welke reden dan ook. Indien er geen

vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking aanwezig

is;

3) Afkeuring van de les(examen)auto, door de daartoe bevoegde examinator, en de

rijschool niet kan beschikken over een vervangend voertuig van hetzelfde of

gelijkwaardig type;

Zal de rijschool er zorg voor dragen dat er een nieuwe examenaanvraag ingediend wordt, zonder

deze kosten aan de leerling door te berekenen.

Bovendien zal hij gratis 3 lesuren (180 minuten) van de rijschool ontvangen als er een

nieuwe examenaanvraag plaats vindt.

 Artikel 7. Eigendomsrechten.

De eigendomsrechten op alle opleidingen/cursussen die gevolgd worden bij rijschool Rito

en bijbehorende materiaal zijn het exclusieve eigendom van rijschool Rito.

Het is de leerling niet toegestaan leer/studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het

volgen van de opleiding/cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven.

Het leer/studiemateriaal mag niet door derden gekopieerd of gebruikt worden.

Het geleende materiaal moet teruggegeven worden aan de rijschool in dezelfde staat als de

leerling het ontvangen heeft van de rijschool.

Zo niet, dan is de leerling verplicht de werkelijke prijs verhoogd met administratiekosten aan de

rijschool te betalen.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst.

   8.1)

Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als

de leerling het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen.

Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen.

In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken.

 8.2)

Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen c.q. vaste periode (bijv:

spoedpakketten) kan de leerling deze allen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem

redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs

van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden.

Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug

betalen verminderd met het door hem betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en

administratiekosten.

 8.3)

De rijschool kan de genoemde overeenkomst in artikel 8 lid 2 slecht beëindigen om dusdanig

dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze voort te zetten.

Terugbetaling aan de leerling zal geschieden voor de rijlessen waarvoor de rijschool nog niet

gepresteerd heeft, onverminderd de bevoegdheid van de partijen zich te wenden tot de in artikel

11 vermelde rechtelijke instantie.

 8.4)

De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de leerling.

  8.5)

De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de

overeenkomst is ontbonden.

 Artikel 9. Aansprakelijkheid.

   9.1)

De leerling is niet aansprakelijk voor beschadiging van het les(examen)voertuig door derden als

gevolg van botsing, aanrijdingen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van

opzet en/of grove schuld van de leerling, door gebruik van alcohol, verdovende middelen,

joyriden en geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

  9.2)

Indien de leerling ondanks zijn verklaring, dat hem bij gerechtelijke uitspraak niet de

bevoegdheid is ontzegt motorrijtuigen te besturen, noch zijn rijbewijs is ingevorderd en toch

rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de rijschool volledig

en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële

gevolgen overnemen.

  Artikel 10. Klachten.

Rijschool Rito zal alles in het werk te stellen om de leerling op een goede manier les te

geven.

Eventuele klachten kunnen schriftelijk bij de rijschool worden ingediend.

De rijschool zal de klacht dan onderzoeken en een oplossing proberen te vinden.

 Artikel 11. Geschillen.

 11.1)

Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement

Haarlem.

Op alle rechtsverhoudingen tussen de rijschool Rito en leerling is het Nederlandse recht van

toepassing.

  Artikel 12. Aanvullende voorwaarden.

   12.1)

De rijschool is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.

De rijschool zal de leerling hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.

Voor het vergemakkelijken van het schrijven wordt de mannelijke vorm gebruikt, dit komt

doordat het in de schrijftaal het meest gebruikelijk is, het is niet onze bedoeling om te

discrimineren, gaarne begrip hiervoor.

Niets in deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd zonder toestemming van de rijschool.